اموزش اندروید

متخصص اندروید بخش دوم
مدرس مهدی قاسم خانی
زمان 27 ساعت و 38 دقیقه
وضعیت دوره تکمیل
پیش نیاز جاوا
2,691
50% تخفیف 99 فروش

بخش دوم متخصص اندروید

برنامه نویسی اندروید یکی از بروزترین و پرکاربرد ترین و در عین حال پر درآمد ترین حوزه در برنامه نویسی می باشد ، زیرا با وجود مارکت های خارجی و ایرانی فروش محصول شما به تعداد بالا بسیار راحت بوده و همچنین درآمد بالایی دارد ، شایان ذکر است که علاوه بر فروش برنامه اندرویدی شما در مارکت ها ، سفارش پروژه اندروید نیز در ایران و خارج از آن بسیار رونق دارد.
همین حالا یادگیری برنامه نویسی اندروید را شروع کنید.


40,000 تومان – خرید محصول

 • دمو کلی دوره متخصص اندروید
 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۱۹
 • فیلم  آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۳۷
 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۵۸
 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۱

  تاریخچه اندروید – -introduction-1

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۲

  تاریخچه اندروید قسمت دوم – -introduction-2

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۳

  ایجاد اولین پروژه با اندروید استودیو – -introduction- studio

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۴

  Gradle در اندروید – -gradle

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۵

  توضیح محیط اندروید استودیو – android-androidstudio

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۶

  RelativeLayout در اندروید

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۷

  LineralLayout در اندروید

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۸

  کار با EditText در اندروید

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۹

  کار با Button-TextView در اندروید

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۱۰

  ارتباط فایل Layout و فایل جاوا

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۱۱
  تکمیل پروژه ماشین حساب معمولی – Calculator-android
 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۱۲

  کار با Toast در اندروید – Toast-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۱۳

  کار با یک Toast سفارشی – CustomToast_android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۱۴

  طول عمر برنامه ها در اندروید – LifeCycle-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۱۵

  کار با ToggleButon در اندروید – ToggleButon-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۱۶
  کار با چک باکس در اندروید – CheckBox-android
 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۱۷

  رادیو باتم د راندروید – RedioButton-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۱۸
  کار با وب ویو در اندروید – WebView-android
 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۱۹

  کار با AlertDialog در اندروید – Alertdialog-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۲۰

  کار با AutocompleteTextView

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۲۱

  کار با ریتینگ بار در اندروید – RatingBar-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۲۲

  کار با اسپینر در اندروید – Spinner-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۲۳

  کار با لیست ویو در اندروید – ListView-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۲۴

  کار با لیست ویو و ریسورز در اندروید – ListView-Resource-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۲۵

  کار با لیست سفارشی در اندروید – ListView-Custom-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۲۶

  کار با پروگرز بار در اندروید – ProgressBar

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۲۵

  تکمیل پروگرز با ردر اندروید – finish-ProgressBar

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۲۷

  کار با hozintal-vertical-فیلم آموزش برنامه نویسی اندرویددر اندروید

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۲۸
  جنریک ها در جاوا
 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۲۹

  کار با Seekbar در اندروید – SeekBar-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۳۰
  کار با ImageSwitcher در اندروید – ImageSwitcher-android
 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۳۱

  تکمیل ImageSwitcher در اندروید – imageSwitcher-1-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۳۲

  تکمیل ImageSwitcher در اندروید – imageSwitcher-finish-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۳۳

  کار با ImageSlider در اندروید

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۳۴

  کار با viewStub در اندروید – ViewStub

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۳۵

  کار با Searchveiw در اندروید

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۳۶

  کار با intent ها در اندروید – Intent_implicit-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۳۷

  کار با intent ضمنی – کار با تلفن – intent_implicit_Phone-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۳۸

  کار با intent صحیح در اندروید – intent_explicit-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۳۹

  کار با ActivityResult د راندروید

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۴۰
  کار با Fragment در اندروید – Fragment-android
 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۴۱

  کار با Option_Menu در اندروید

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۴۲

  کار با Context Menu در اندروید – Context_Menu-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۴۳
  کار با پاپاپ منو در اندروید – Popup_Menu-android
 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۴۴

  کار با سرویس ها در اندروید – Service_1-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۴۵

  ایجاد سرویس در اندروید – Service_2-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۴۶

  خواندن و نوشتن در حافظه داخلی دستگاه – Internal_1-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۴۷

  تکمیل مراحل خواندن و نوشتن در حافظه داخلی اندروید – Internal_2-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۴۸

  کار با حافظه خارجی در اندروید – ۴۸_External_1-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۴۹

  SharePreferences در اندروید

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۵۰
  کار با Sqlite در اندروید – Sqlite1-android
 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۵۱

  کار با Sqlite د راندروید – sqlite-2-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۵۲

  کار با sqlite در اندروید – sqlite-3-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۵۳

  کار با sqlite در اندروید – sqlite-4-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۵۴

  کار با sqlite در اندروید – sqlite-5-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۵۵

  کار با sqlite در اندروید – sqlite-6-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۵۶

  کار با sqlite در اندروید – sqlite-7-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۵۷

  کار با sqlite در اندروید – sqlite-8-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۵۸

  کار با sqlite در اندروید – sqlite-9-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۵۹

  کار با sqlite در اندروید – sqlite-10-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۶۰

  کار با sqlite در اندروید – sqlite-11-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۶۱

  ساخت دفترچه تلفن در Sqlite – sqlite-Contact1-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۶۲
  ساخت دفترچه تلفن در sqlite – sqlite-Contact2-android
 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۶۳

  ساخت دفترچه تلفن در Sqlite – sqlite-contact3-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۶۴

  ساخت دفترچه تلفن در Sqlite – sqlite-contact4-فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید۶

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۶۵

  ساخت دفترچه تلفن در Sqlite – sqlite-contact5-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۶۶

  کار با فایل های XML در اندروید – Xml-1-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۶۷

  ادامه کار با فایل های Xml در اندروید – Xml-2-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۶۸

  کار با Json در اندروید – json-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۵۹

  کار با مدیا پلیر در اندروید – mediaplayer-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۷۰

  کار با ویدئو در اندروید – Video-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۷۱

  کار با TelephonyManager در اندروید

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۷۲

  کار با Phone call در اندروید

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۷۳

  کار با sms در اندروید

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۳۲

  تکمیل ImageSwitcher در اندروید – imageSwitcher-finish-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۷۴

  کار با ایمیل در اندروید – Email-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۷۵

  کتابخانه در اندروید – کتابخانه پیکاسو – Library-picasso-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۷۶

  انیمیشن در اندروید

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۷۷

  کار با TableLayout در اندروید – TableLayout-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۷۸

  کار با GridLayout در اندروید – GridLayout-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۷۹

  ConstraintLayout-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۸۰

  کار با متریال دیزاین در اندروید – MaterialDesign-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۸۱

  کار با متریل دیزاین در اندروید – navigationdrawer-1-android

 • فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید قسمت ۸۲

  کار با متریل دیزاین در اندروید

متخصص اندروید بخش دوم
مدرس مهدی قاسم خانی
زمان 27 ساعت و 38 دقیقه
وضعیت دوره تکمیل
پیش نیاز جاوا
 • دیدگاه شما بعد از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکرارری خودداری نمایید.
 • ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

امتیاز شما:

 1. mortezabalouch ارسال پاسخ

  در ضمن اگر دوره اپدیت بشه خیلی عالیه

 2. sqc ارسال پاسخ

  سلام عالی بود ببخشید مسئله ۱۰۰ تومن درست شد بنده متوجه نبودم با تشکر

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام بله رفع شد

 3. عرفان ارسال پاسخ

  خوهشاااااا ایشون node.jsیا react.js یا زامارینم بزاااارن قشنگ معلومه که خودشون چندین ساله دارن اموزش میدن انگار سوالای ادمو میشنون و جواب میدن خیلیی عالی درس میدن

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام با ایشون دوره asp.net Mvc Core و Xamarin رو خواهیم داشت به زودی
   ممنون از نظرتون

 4. عرفان
  ارسال پاسخ

  واییی بخداقسم محشرهمن چندین سایت دیگه خری کردمو همشون حالمو بهم میزدند فوووووق العااااده شاید میشه گفت بهترین اموشی بود که توکل عمرم دیدم
  جوری مطمعنم باورتون نمیشه اما تو ۳ روز تمومش کردم و ۲بار نگاهش کردم فوق العادههههههههههههه روان و ساده حتی یکبار منو من هم نکردن

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام لطف دارید شما ، خوشحالم که مورد رضاییتون قرار گرفته

 5. helali026 ارسال پاسخ

  تست