اموزش Asp.net Core2 Mvc

متخصص .نت بخش دوم
مدرس مهدی قاسم خانی
مدت زمان آموزش 78 ساعت
وضعیت دوره تکمیل
حجم اموزش 8 گیگ
تعداد قسمت ها 178 قسمت
2,745
83% تخفیف 86 فروش

ASP.NET Core 2.0، که پیش تر با نام ASP.NET Core 1 معرفی شده بود، بازنویسی کامل ASP.NET است که با ایده‌ی کاملا ماژولار بودن، تهیه شده‌ است و از طریق آن، قابلیت به روز رسانی منظم و توزیع آسان از طریق NuGet، میسر خواهد شد. به علاوه در آن، بسیاری از الگوهای برنامه نویسی شیء‌گرا مانند تزریق وابستگی‌ها، به صورت توکار و از ابتدا پشتیبانی می‌شوند.

ASP.NET Core 2.0 مدل برنامه نویسی ASP.NET MVC و Web API را به صورت یکپارچه ارائه می‌دهد و دیگر خبری از ارائه‌ی مجزای این‌ها نخواهد بود و دقیقا بر مبنای مفاهیم برنامه نویسی این دو بنا شده‌است.


40,000 تومان – خرید محصول

 • سی شارپ – قسمت ۱

  تاریخچه سی شارپ

 • سی شارپ – قسمت ۲

  معرفی سی شار – ۲-introducttion-c#

 • سی شارپ – قسمت ۳

  معرفی نوع ها و متغیر ها در سی شارپ – introduction-varable-1

 • سی شارپ – قسمت ۴

  پایان مباحث متغیر ها در سی شارپ – finish-varable

 • سی شارپ – قسمت ۵

  انواع عملگر ها در سی شارپ

 • سی شارپ – قسمت ۶

  کار با دستورات در سی شارپ -block-if

 • سی شارپ – قسمت ۷

  کار با statement-switch در سی شارپ

 • سی شارپ – قسمت ۸

  کار با statement-forدر سی شارپ

 • سی شارپ – قسمت ۹

  کار با statement-for-finishدر سی شارپ

 • سی شارپ – قسمت ۱۰

  کار با statement-whileدر سی شارپ

 • سی شارپ – قسمت ۱۱

  کار با method-outputدر سی شارپ

 • سی شارپ – قسمت ۱۲

  کار با method-not-outputدر سی شارپ

 • سی شارپ – قسمت ۱۳

  کار با arayدر سی شارپ

 • سی شارپ – قسمت ۱۴

  کار با string در سی شارپ

 • سی شارپ – قسمت ۱۵

  کار با Math در سی شارپ

 • سی شارپ – قسمت ۱۶

  کار با PersianCalanderدر سی شارپ

 • سی شارپ – قسمت ۱۷

  کار با File-part1 در سی شارپ

 • سی شارپ – قسمت ۱۸

  کار با وب ویو در اندروید – WebView

 • سی شارپ – قسمت ۱۹

  کار با foreach در سی شارپ

 • سی شارپ – قسمت ۲۰

  کار با class در سی شارپ

 • سی شارپ – قسمت ۲۱

  کار با class-field-property در سی شارپ

 • سی شارپ – قسمت ۲۲

  کار با Class-Method در سی شارپ

 • سی شارپ – قسمت ۲۳

  کار با Class_Constractor در سی شارپ

 • سی شارپ – قسمت ۲۴

  شی گرایی در سی شارپ – Class-inheritence1

 • سی شارپ – قسمت ۲۵

  وراثت – چند ریخنی در سی شارپ – Class-Polymorphism

 • سی شارپ – قسمت ۲۶

  کار با کلاس Abstract در سی شارپ – Class-abstract

 • سی شارپ – قسمت ۲۵

  کار با کلاس Abstract در سی شارپ – Class-abstract

 • سی شارپ – قسمت ۲۷

  کار با Class-interfaceدر سی شارپ

 • سی شارپ – قسمت ۲۸

  کار با کلاس و اعضای استاتیک Class-static

 • سی شارپ – قسمت ۲۹

  کار با Class-partial در سی شارپ

 • سی شارپ – قسمت ۳۰

  کار با Coollection در سی شارپ

 • سی شارپ – قسمت ۳۱

  کار با Collection-stack-queue در سی شارپ

 • سی شارپ – قسمت ۳۲

  کار با Casting در سی شارپ

 • سی شارپ – قسمت ۳۳

  کار با Generic در سی شارپ

 • Sql Server – قسمت ۱

  کار با viewStub در اندروید

 • Sql Server – قسمت ۲

  کار با Searchveiw در اندروید

 • Sql Server – قسمت ۳

  کار با Intent_implicit ها در اندروید

 • Sql Server – قسمت ۴

  کار با intent ضمنی – کار با تلفن – intent_implicit_Phone

 • Sql Server – قسمت ۵

  کار با intent_explicit صحیح در اندروید

 • Sql Server – قسمت ۶

  کار با ActivityResult در اندروید

 • Sql Server – قسمت ۷

  کار با Fragment در اندروید

 • Sql Server – قسمت ۸

  کار با Option_Menu در اندروید

 • Sql Server – قسمت ۹

  کار با Context Menu در اندروید

 • Sql Server – قسمت ۱۰

  کار با پاپاپ منو در اندروید – Popup_Menu

 • Sql Server – قسمت ۱۱

  کار با سرویس ها در اندروید

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱

  اصول و پایه ASp.net Core2

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۲

  اصول و پایه ASp.net Core

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۳

  اصول و پایه Asp.net Core2 middleware

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۴

  اصول و پایه Asp.net Core2 middleware
  Ordering

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۵

  مرور کلی یک پروژه Asp.net Core2 mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۶

  کار با modal ها در Asp.net Core2 mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۷

  ایجاد modal در Core

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۸

  کار با پروتکل HTTP

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۹

  کار با کنرل Controller در Asp.net Core2 mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۰

  کار با کنرل Controller در Asp.net Core2 mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۱

  کار با View در Asp.net Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۲

  مروری بر تکنولوژی Ado.net

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۳

  کار با کلاس SqlCommand در Ado.net

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۴

  کار با کلاس SqlCommand در Ado.net
  کنترل خطا ها و Try catch
  دستور using

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۵

  کار با کلاس SqlCommand در Ado.net

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۶

  کار با کلاس SqlDataReader در Ado.net
  ذخیره و فراخوانی داده ها

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۷

  کار با کلاس SqlDataReader در Ado.net

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۸

  ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۹

  ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۲۰

  ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه Mvc – Null

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۲۱

  ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه Mvc – Automatic Property

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۲۲

  ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه Mvc – نکات و رشته ها

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۲۳

  ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه Mvc – Initializers

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۲۴

  ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه Mvc – Pattern – matching

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۲۵

  ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه Mvc – DeleGate

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۲۶

  ادامه مبحث ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه Mvc – DeleGate

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۲۷

  ادامه مبحث ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه Mvc – مبحث جنرینگ در DeleGate

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۲۸

  ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه Mvc – کار با Func ها

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۲۹

  ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه Mvc – کار با Lambda Experssion

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۳۰

  ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه Mvc – کار با Extenstion Methods

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۳۱

  ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه Mvc – کار با Linq

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۳۲

  ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه Mvc – کار با Linq

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۳۳

  ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه Mvc – مباحث تکمیلی Linq

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۳۴

  ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه Mvc – کار با Query Expersion

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۳۵

  ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه Mvc – کار با Query Expersion

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۳۶

  ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه Mvc – کار با Left Join

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۳۷

  کار با Razor ها در Asp.net Core2 mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۳۸

  کار با Razor ها در Asp.net Core2 mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۳۹

  کار با @modal در Razor ها

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۴۰

  کا ربا Layout در Razor ها

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۴۱

  کار با View Start در Razor ها

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۴۲

  کار با ViewBag در Razor ها

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۴۳

  کار با ویژوال استودیو – packge Nuget

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۴۴

  کار با ویژوال استودیو – دیباگ برنامه

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۴۵

  کار با EntityFrameWork Core2 mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۴۶

  قسمت دوم EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۴۷

  قسمت سوم EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۴۸

  قسمت چهارم EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۴۹

  قسمت پنجم EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۵۰

  قسمت ۶ EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۵۱

  قسمت ۷ EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۵۲

  قسمت ۸ EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۵۳

  قسمت ۹ EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۵۴

  قسمت ۱۰ EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۵۵

  قسمت ۱۱ EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۵۶

  قسمت ۱۲ EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۵۷

  قسمت ۱۳ EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۵۸

  قسمت ۱۴ EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۵۹

  قسمت ۱۵ EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۶۰

  قسمت ۱۶ EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۶۱

  قسمت ۱۷ EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۶۲

  قسمت ۱۸ EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۶۳

  قسمت ۱۹ EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۶۴

  قسمت ۲۰ EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۶۵

  قسمت ۲۱ EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۶۶

  قسمت ۲۲ EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۶۷

  قسمت ۲۳ EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۶۸

  قسمت ۲۴ EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۶۹

  قسمت ۲۵ EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۷۰

  قسمت ۲۶ EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۷۱

  قسمت ۲۷ EntityFrameWork Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۷۲

  Rul Routing – مسیر یابی url کار با

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۷۳

  Rul Routing – مسیر یابی url کار با

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۷۴

  Rul Routing – مسیر یابی url کار با

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۷۵

  Rul Routing – مسیر یابی url کار با

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۷۶

  Rul Routing – مسیر یابی url کار با

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۷۷

  مبحث پیشرفته Url Routing – مسیر یابی Url

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۷۸

  کار با ناحیه – Area در Asp.net Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۷۹

  کار با کنترل و اکشن ها در Asp.net Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۸۰

  کار با کنترل و اکشن ها در Asp.net Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۸۱

  کار با کنترل و اکشن ها در Asp.net Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۸۲

  کار با کنترل و اکشن ها در Asp.net Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۸۳

  کار با کنترل و اکشن ها در Asp.net Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۸۴

  کار با کنترل و اکشن ها در Asp.net Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۸۵

  کار با کنترل و اکشن ها در Asp.net Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۸۶

  کار با کنترل و اکشن ها در Asp.net Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۸۷

  کار با کنترل و اکشن ها در Asp.net Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۸۸

  کار با کنترل و اکشن ها در Asp.net Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۸۹

  کار با View ها در Asp.net Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۹۰

  کار با View ها در Asp.net Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۹۱

  کار با View ها در Asp.net Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۹۲

  کار با View ها در Asp.net Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۹۳

  کار با Veiw Components در Asp.net Core2 MVc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۹۴

  کار با Veiw Components در Asp.net Core2 MVc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۹۵

  کار با Tag Helper در Asp.net Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۹۶

  کار با Tag Helper در Asp.net Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۹۷

  کار با Tag Helper در Asp.net Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۹۸

  کار با Form Helper در Asp.net Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۹۹

  کار با Form Helper در Asp.net Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۰۰

  کار با Form Helper در Asp.net Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۰۱

  کار با Form Helper در Asp.net Core2 Mvc

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۰۲

  کار با Modal Bulding در Asp.net Core2 Mvc – قسمت اول

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۰۳

  کار با Modal Bulding در Asp.net Core2 Mvc – قسمت دوم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۰۴

  کار با Modal Bulding در Asp.net Core2 Mvc – قسمت سوم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۰۵

  کار با Modal Bulding در Asp.net Core2 Mvc – قسمت چهارم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۰۶

  کار با Modal Bulding در Asp.net Core2 Mvc – قسمت پنجم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۰۷

  کار با Modal Bulding در Asp.net Core2 Mvc – قسمت ششم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۰۸

  کار با Modal Bulding در Asp.net Core2 Mvc – قسمت هفتم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۰۹

  کار با Modal Validation در Asp.net Core2 Mvc – قسمت اول

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۱۰

  کار با Modal Validation در Asp.net Core2 Mvc – قسمت دوم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۱۱

  کار با Modal Validation در Asp.net Core2 Mvc – قسمت چهارم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۱۲

  کار با Modal Validation در Asp.net Core2 Mvc – قسمت پنجم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۱۳

  کار با Modal Validation در Asp.net Core2 Mvc – قسمت ششم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۱۴

  کار با Modal Validation در Asp.net Core2 Mvc – قسمت هفتم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۱۵

  کار با Identity در Asp.net Core2 Mvc – قسمت اول

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۱۶

  کار با Identity در Asp.net Core2 Mvc – قسمت دوم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۱۷

  کار با Identity در Asp.net Core2 Mvc – قسمت سوم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۱۸

  کار با Identity در Asp.net Core2 Mvc – قسمت چهارم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۱۹

  کار با Identity در Asp.net Core2 Mvc – قسمت پنجم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۲۰

  کار با Identity در Asp.net Core2 Mvc – قسمت ششم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۲۱

  کار با Identity در Asp.net Core2 Mvc – قسمت هفتم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۲۲

  کار با Identity در Asp.net Core2 Mvc – قسمت هشتم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۲۳

  کار با Aplying Asp.net core2 Identity – قسمت اول

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۲۴

  کار با Aplying Asp.net core2 Identity – قسمت دوم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۲۵

  کار با Aplying Asp.net core2 Identity – قسمت سوم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۲۶

  کار با Aplying Asp.net core2 Identity – قسمت چهارم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۲۷

  کار با Aplying Asp.net core2 Identity – قسمت پنجم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۲۸

  کار با Aplying Asp.net core2 Identity – قسمت ششم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۲۹

  کار با Aplying Asp.net core2 Identity – قسمت هفتم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۳۰

  کار با Aplying Asp.net core2 Identity – قسمت هشتم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۳۱

  کار با Aplying Asp.net core2 Identity – قسمت نهم

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۳۲

  کار با Advanced Asp.net core2 Identity – قسمت اول

 • فیلم اموزش Asp.net Core2 Mvc قسمت ۱۳۳

  کار با Advanced Asp.net core2 Identity – قسمت دوم

متخصص .نت بخش دوم
مدرس مهدی قاسم خانی
مدت زمان آموزش 78 ساعت
وضعیت دوره تکمیل
حجم اموزش 8 گیگ
تعداد قسمت ها 178 قسمت
 • دیدگاه شما بعد از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکرارری خودداری نمایید.
 • ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

امتیاز شما:

 1. norollah ارسال پاسخ

  سلام
  ببخشید آیا این دوره آموزش دارای سورس هم هست ؟
  core2 تدریس شده ؟